10.8: Một số lưu ý khác khi làm việc với nhãn hàng